Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldalon szereplő tételek tájékoztató jellegűek. Előfordulhat, hogy az adott tétel jelenleg nincs készleten.
Kérjük, hogy minden esetben szíveskedjen felvenni munkatársunkkal a kapcsolatot telefonon vagy e-mailen keresztül. Megértésüket köszönjük!

Címlap Kézirat Kossuth Lajos által írt autográf kézirat 1877-ből

Kossuth Lajos által írt autográf kézirat 1877-ből

Kossuth_Lajos_kezirat.2

Kossuth Lajos által írt autográf kézirat

E nemes ritkaságot Kossuth 1877 szeptember 14-én, az emigrációban írta. Keletkezési helye Collegno al Baraccone (Olaszország).

A levélben a kondorosi illetőségű Zlinzsky Istvánné (Mojsissovics Emma) asszonyságnak mond köszönetet. A levélből megtudthatjuk, hogy az asszony elküldte Kossuth részére az atyja, Kossuth László sírjáról származó koszorút. Kossuth megilletődve köszönte meg a küldeményt.

Kossuth és Zlinszky Istvánné a továbbiakban is levelezést folytattak e témában. Erre utal a Békés Megyei Levéltár gyűjteményében fellelhető levél is.

http://bekes.archivportal.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=5539

állapot: kasírozott, szépen, szakszerűen restaurált példány

Élete utolsó éveiben Dabason élt Kossuth László, Kossuth Lajos édesapja. Az idős Kossuth házaspár 1838 októberében leányaival költözött Pestről Alsódabasra. A család L alakú háza ma is áll. Az udvaron tornácos épület utcai frontján az alábbi feliratú emléktábla látható: "E házban élt és halt meg 1839. június 13-án Kossuth László, Kossuth Lajos édesatyja. Kegyeletteljes megemlékezésül az 1948-as centenáris esztendőben állíttatta a Történelmi Emlék Bizottság". A ház, a szürke gránit műemlék, és a Kossuth Lajos által küldött porcelánkoszorú nagy megbecsülésnek örvend a városban. Az alsódabasi református templomban őrzik azt a porcelánkoszorút, amelyet Kossuth Lajos Turinból küldött apja sírjára. A család házában jelenleg galéria működik, amelyben értékes állandó és időszakos kiállítások tekinthetők meg. Kossuth László emlékét nagy tisztelet övezi, sírja a dabasi köztemetőben található, és nemzeti ünnepeink alkalmából zarándokhelyként szolgál a dabasiak számára. Utcák és közintézmények viselik a Kossuth család nevét. Élete utolsó éveiben Dabason élt Kossuth László, Kossuth Lajos édesapja. Az idős Kossuth házaspár 1838 októberében leányaival költözött Pestről Alsódabasra. A család L alakú háza ma is áll. Az udvaron tornácos épület utcai frontján az alábbi feliratú emléktábla látható: "E házban élt és halt meg 1839. június 13-án Kossuth László, Kossuth Lajos édesatyja. Kegyeletteljes megemlékezésül az 1948-as centenáris esztendőben állíttatta a Történelmi Emlék Bizottság". A ház, a szürke gránit műemlék, és a Kossuth Lajos által küldött porcelánkoszorú nagy megbecsülésnek örvend a városban. Az alsódabasi református templomban őrzik azt a porcelánkoszorút, amelyet Kossuth Lajos Turinból küldött apja sírjára. A család házában jelenleg galéria működik, amelyben értékes állandó és időszakos kiállítások tekinthetők meg. Kossuth László emlékét nagy tisztelet övezi, sírja a dabasi köztemetőben található, és nemzeti ünnepeink alkalmából zarándokhelyként szolgál a dabasiak számára. Utcák és közintézmények viselik a Kossuth család nevét. (www.dabas.hu)

 

„CZÉLOM A SÍRT RENDBE HOZATNI…”

A 19. század legnagyobb dabasi pillanata 130 éve, 1880. június 13-án jött el. Vasárnap volt s Magyarországon mindenki Alsódabasra figyelt. Az összes számottevő politikai és kulturális lapban címlapon szerepelt Kossuth László síremlékének avatása, legyen az 1867-es kormánypárti, avagy ’48-as ellenzéki beállítottságú. „Ott lesz velök gondolatban, kegyeletben minden jó magyar.”- írta találóan szombati beharangozójában a Fővárosi Lapok anonim újságírója.

A jeles nap négy éves folyamatot koronázott meg. 1877 az elhatározás, 1878 a gyűjtés-közadakozás, 1879 a megvalósítás, míg 1880 az ünnepélyes avatás éve volt. Közismert, hogy a történet főszereplője, Zlinszky Istvánné Mojsisovics Emma (1837-1914) egy 1877-es családi látogatás alkalmával fedezte fel az elburjánzott sírt. Elkészült a síron nőtt vadvirágokból az augusztusvégi Lajos napra Turinba küldött koszorú és azonnal megszületett a döntés a méltatlan állapot felszámolására. Azonnal, mert Zlinszkyné elkötelezett honleány volt. Evangélikus családban nőtt fel a Körösök vidékén, Szarvason. Édesapja, Mojsisovics Sámuel (1797-1861) személyesen is ismerte Kossuth Lajost. Más érdemein túl ő szervezte meg Szarvason a helyi Védegyletet, 1848-ban pedig a város főbírájává választották. Személyes példaadással járt élen a Nemzetőrség és a haza javára indított adakozások szervezésében. Oly annyira, hogy a bukás után az osztrákok teljes vagyonát elkobozták és Nagyváradon bebörtönözték. Öt év után, testvére, Mojsisovics György neves bécsi orvosprofesszor közbenjárására szabadult. Vagyonát visszakapta, de báboczkai birtokára internálták, a közéletben nem vehetett részt, főként mezőgazdasági témákban, álnéven publikált. Édesanyja rettegi Unghváry Eszter, a kor jogtudósaként számon tartott Unghváry Gedeon leánya. A hazafias nevelés, családi értékrend bizonyosan szerepet játszott házasságkötésében (1866) is, hiszen Zlinszky István (1834-1911) az iskolapadból, 15 évesen lett Kossuth legfiatalabb katonáinak egyike. A házaspár 1877-ben Kondoroson két leánygyermeke – Ilona (*1870), Rózsa (*1875) – mellett gyakorlatilag sajátjukként nevelte Zlinszky Elek és Halász Krisztina legkisebb fiát, Bélát (*1867) is. (Adatok: Dr. Zlinszky János, 2009.)

Kossuth Lajos meghatottan és postafordultával mondott köszönetet a szívhez szóló névnapi ajándékért. Ez Zlinszky Istvánnét további tettekre ösztönözte. Elképzelését írásban összegezve 1877. november-decemberében a következő felhívást tette közzé a békés-megyei lapokban:                               „Tisztelt honleány!

Kossuth Lajos atyjának sírja úgyszólván elhagyott állapotban van az alsó-dabasi sírkertben. Úgy hiszem felesleges többet mondanom s nem hiszek csalatkozni akkor, midőn azt hiszem, hogy mi magyar hölgyek büszkeségünknek tartandjuk, ha a mi áldozatkészségünk fogja a drága hamvak nyughelyét az enyészettől megmenteni, s a feledés homályából kiemelni; hiszen annak porait rejti ez elhagyatott sírhalom, ki éltet adott Kossuth Lajosnak, s kitől, miként nagy hazánk fia magát kifejezte, „a hazát szeretni tanulta rendületlenül”. Czélom a sírt rendbe hozatni s díszes és tartós vasrácsozattal körül vétetni; a további gondozásra ajánlkoztak már kegyeletes és gyöngéd kezek. Felkérem tehát kegyedet, szíveskedjék filléreivel ez ügy kiviteléhez járulni s arra másokat is felkérni, s a begyűlendő összeget a jövő év februárhó végéig hozzám beküldeni. A nyugtázás hírlapilag fog általam eszközöltetni, úgyszintén annak idejében a számadás is nyilvánosan megtétetni.

Tisztelettel vagyok Kondoroson u. p. Csorvás 1877 november hóban. Zlinszky Istvánné.”

A gyűjtésnek Kossuth Lajos újabb, 1878. februári levele adott lendületet, melyet több országos lap, így pl. a Vasárnapi Újság is teljes terjedelmében közölt. A segítők adománygyűjtő íveken rögzítették a felajánlásokat, Zlinszky Istvánné pedig rendszeresen közzé tette az új csatlakozók nevét, hozzájárulásuk mértékét és a gyűjtés halmozott részösszegét. Azaz a sajtónyilvánosságra alapozott terv területileg behatároltan ugyan, de működött a gyakorlatban. Így tudható például ma is, hogy 1878. április 20-án már 554 forint 94 fillér volt a gyűjtés eredménye a Békésmegyei Közlöny április 25-i számában megjelent híradás adatai szerint. A gyűjtés folyamatában a békés-megyei sajtó végig helyt adott a „kondorosi földbirtokosné” lényegre törően szűkszavú közleményeinek, míg az országos terjesztésű lapok érdeklődését ezek az egyébként fontos részletek nem keltették fel. Az alsódabasi reformátusokkal a szorosabb együttműködés ideje 1879 tavaszán jött el. A Dr. Halász Géza akadémikus vezetésével felállt bizottmány a legjobb dabasi hagyományoknak megfelelően maga is végzett gyűjtést, s a kivitelezés gyakorlati teendőit is ők végezték. Ígéretéhez híven Zlinszky Istvánné az adományok felhasználását a nyilvánosság elé tárta. 1879. május 11-i tájékoztatása szerint a síremlék Gerenday Antal műhelyében kereken 400 forintba, míg a Schlick gyárban öntött díszes vaskerítés 280 forintba került. Az emlékmű elkészültét 1879 szeptemberében Dr. Halász Gézával közös levélben jelezték Kossuth Lajosnak. Az ünnepélyes avató tervezett időpontja október 26.-a volt, de ezt a zordra fordult időjárás meghiúsította. 1880 az ünnepség szervezése jegyében telt. Időpontként Kossuth László halálának június 13-i évfordulója volt a legkézenfekvőbb megoldás. Május 22-én Zlinszkyné és Halász Géza közös felhívásban tájékoztatta a nyilvánosságot a nap programjáról, melyet az újságok többsége kivonatosan, míg néhány (pl.: Vasárnapi Újság, Függetlenség a Nép Zászlója) teljes terjedelemben közölt. Az ország minden részéről Alsódabasra özönlő honfiak serege (mintegy 6000 fő), a rengeteg csokor és koszorú az összes fáradozást igazolta. A köszönő szavakból bőven jutott a kezdeményezőnek. Maga Kossuth Lajos is minden lehetséges alkalommal fontosnak tartotta háláját kifejezni.

A szarvasi bíró lánya, a 19. század jeles magyar hölgyeinek egyike, élete legnagyobb jutalmának tekintette Kossuth Lajos minden sorát. Leveleit, Kondorosra küldött portréját haláláig (1914) igazi ereklyeként óvta, őrizte. Végső nyughelye - szeretett férjével és szüleivel közös sírkertben – Szarvason, az Evangélikus Ótemetőben van.

Valentyik Ferenc

 

 

Nyelv :            Magyar

Megjelenés : 1877

Kötésmód :   -

Oldalszám :  egy beírt oldal

Ár:                  A példány elfogyott!

 

 

Kérdése van? Meg szeretné vásárolni? Kapcsolattartó: Benyovszky István

 

Nem talált valamit?

Nem találta a honlapunkon amit keres? Írjon nekünk!

Weboldalunk a Budapest Antikvárium több, mint 10000 kötetének és számtalan papírrégiségének csupán töredékét mutatja be.

Kérés

Gépeljük be a képen látható karaktereket! 
Ossza meg a Facebookon
Legyen a rajongónk!
Hírlevél


Hol vagyunk?
Hirdetés
Régi és újabb könyvek, képes levelezőlapok, metszetek, térképek, fotók, plakátok, kéziratok, aprónyomtatványok, régi pénzek VÉTELE és ELADÁSA. Vállaljuk könyvtárak, hagyatékok értékbecslését ingyenes kiszállással.
Kategóriák
Partnereink
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés